Valikko

IMATRAN YHTEISLUKION KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA

1. JOHDANTO

Kansainvälisyysstrategian tavoitteena on kehittää opiskelijoista avoimia, aktiivisia ja tiedonhaluisia kansainvälisiä toimijoita, jotka kunnioittavat ja hyväksyvät erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. He oppivat ymmärtämään, miten he omalla toiminnallaan voivat vaikuttaa sekä kotiseudullaan että ympäröivässä maailmassa.

Opiskelijoiden kasvua suomalaisuuteen, sen arvostamiseen ja maailmankansalaisuuteen tuetaan. Heidän omaa suomalaista identiteettiään ja kulttuuritietoisuuttaan vahvistetaan eri aineiden opetuksessa niin, että he pystyvät välittämään tietoa siitä muille. Myös suullista kielitaitoa ja esiintymistaitoa vahvistetaan tässä yhteydessä.

Imatran yhteislukiossa toimivien kansainvälisen IB-lukiolinjan ja paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavan matkailulinjan opiskelijoiden lisäksi kansainvälisyys pyritään saamaan luonnolliseksi osaksi kaikkien opiskelijoiden, sekä tyttöjen että poikien, koulupäivää. Lisäksi tavoitteenamme on innostaa opiskelijoita valitsemaan entistä enemmän valinnaisten vieraiden kielten kursseja ja jatkaa opiskelua koko oppimäärän ajan.

Onnistuneen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on myös lisätä koko kouluyhteisön yhteishenkeä, kaikkien
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on saada suurehkosta, monilinjaisesta lukiosta ”meidän koulu”.

2. TOIMINTA LUKUVUONNA 2014-2015

Lukuvuonna 2014-2015 tavoitteenamme on toteuttaa kansainvälisyyskasvatusta seuraavin konkreettisin tavoin:

A. Yhteistyökoulut:

– koululla on yhteistyökouluja Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, Englannissa, Virossa ja Venäjällä. Näiden koulujen kanssa tehdään opiskelijavaihtoja, vaihdetaan tietoja opetuskäytänteistä ja tutustutaan käytännön kouluelämään
– yhteistyö vanhojen Comenius-kumppanimaiden ( Alankomaat, Iso-Britannia, Italia, Ruotsi ja Saksa) kanssa jatkuisi vuorovierailulla erilaisten yhteistyöprojektien parissa.
– IB-linjan opiskelijat tekevät kaksipäiväistä CAS (Creativity, Action ja Service) ja TOK (Theory of Knowledge)-projektia tallinnalaisen English Collegen kanssa. Projektissa vieraillaan Tallinnassa/Imatralla, CAS-projektille on oma päivänsä ja TOK-projektille omansa.
– IB-linjan opiskelijat tekevät CAS-projektia Saimaan ammattikorkeakoulun maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa toimimalla ystävänä heille, auttamalla mahdollisissa pulmatilanteissa ja tukemalla heidän sopeutumistaan Imatralle.
– matkailulinjan tärkeänä tehtävänä on luoda opiskelijoille aitoja, oikeita tilaisuuksia tutustua erilaisiin kulttuureihin ja käyttää vierasta kieltä käytännössä . Tällaisen tilaisuuden opiskelijoille tarjoaa Saimaan Ammattikorkeakoulun järjestämä opintomatka Pietariin.

B. Vaihto-oppilaat:

– Imatran yhteislukioon tulevana lukuvuonna saapuvat vaihto-oppilaat (Japani, Alaska) huomioidaan opetuksessa ja järjestetään ko. ”maan päivä”
– samassa yhteydessä omat oppilaat, jotka ovat viettäneet vaihto-oppilasvuotta, pitävät esityksen omasta vuodestaan

C. Yhteydet yritysmaailmaan:

– työelämän edustajien vierailut eri aineiden, esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla ja kielten tunneilla kertomassa kielitaidon ja kansainvälisyyden merkityksestä
– HI6-kurssin vierailu turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen Joutsenoon

D. Tietotekniikan käyttö kansainvälisyyskasvatuksessa :

– koululle on hankittu kahden edellisen vuoden aikana IPadeja ja Surface-tabletteja, lisäksi IB-opetuksessa käytetään videoneuvottelulaitteita päivittäin. Näiden avulla opiskelijoilla on mahdollisuus ennen opiskelijavaihtoja luoda yhteyksiä yhteistyökouluihin ja vaihtoon tulevien kanssa. TVT:n avulla voidaan myös toteuttaa oppitunteja ja opetustuokioita toiseen kouluun.
– matkoista ja yhteisistä projekteista tuotetaan tietotekniikan avulla materiaalia koulun kotisivuille kaikkien oppilaiden tutustuttavaksi
– opiskelijavaihdoista voidaan tehdä myös matkakertomuksia blogi-muodossa

E. Kieltenopetus:

Kielten opiskelun motivoimiseksi eri kielissä järjestetään seuraavaa kansainvälistä toimintaa:

1. Ruotsi:

– Tukholman matka RUB6 puhekurssin yhteydessä: opiskelijat valmistavat etukäteen esittelyt eri nähtävyyksistä ja
toimivat oppaina vuorotellen . Lisäksi Tukholmassa vietetään yksi koulupäivä paikallisessa koulussa, jolloin opiskelijat
pääsevät oikeassa arkipäivän tilanteessa käyttämään ruotsin kieltä.
– teatterivierailu Ruotsalaiseen teatteriin Helsinkiin tai teatterivierailu koululle
– suunnitteilla on hankkia ruotsinkielinen yhteistyökoulu Suomesta (esimerkiksi Pohjanmaalta , jolloin opiskelijat
pääsisivät puolin ja toisin tutustumaan toisen kotimaisen kielen opiskeluun).
-mahdollisuuksien mukaan pohjoismaisia vierailijoita koululle Pohjola-Nordenin kautta

2. Saksa

– 1.-3. kurssien opiskelijat: vierailu Saksalaisessa koulussa Helsingissä
– 4.-6. kurssien opiskelijat: Berliinin matka (yhteistyössä muiden aineiden, esim. historian, kanssa)
– Saksalaisen koulun/Goethe-instituutin vierailijat koulussa
– paikkakunnan saksalaisten henkilöiden vierailut koululla
– ystävyyskoulu: saksan opiskelijoille ensisijaisesti mahdollisuus lähteä vaihtoon

3. Ranska

– ystävyyskoulu: ranskan opiskelijoille ensisijaisesti mahdollisuus lähteä vaihtoon
– vierailu Ranskalaisessa koulussa Helsingissä
– vierailuja ranskanopettajien yhdistyksen kautta
– paikkakunnan ranskalaisten henkilöiden vierailut koululla

4.Venäjä

– ystävyyskoulut: venäjän opiskelijoille ensisijaisesti mahdollisuus lähteä vaihtoon
– ISK:in oppilaita käytetään hyväksi venäjän opetuksessa
– IB:n venäläiset oppilaat tekevät CAS-projektina vierailuja kansallisen puolen venäjän tunneille ja käyvät kertomassa Venäjästä eri näkökulmilta muillakin tunneilla, lisäksi he voivat toimia apuopettajina tarvittaessa.

F.Teemapäivät

– kansainvälisyyspäivä (vaihto-oppilaat)
– Eurooppapäivä 9.5. (kielten teemapäivä)
– Svenska Dagen 6.11. (ruotsin kielen, suomenruotsalaisuuden päivä)
– Kalevalan päivä 28.2. (suomalaisen kulttuurin päivä)

F. Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälisyys on erityisenä painopisteenä lukuvuonna 2014-2015. Opiskelijoille yritetään korostaa, että
kansainvälisyys ei ole vain koulun vaihtomatkoille osallistumista vaan myös monenlaista koulun arjessa olevaa toimintaa. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi:

– Tutorina, ystävänä tai isäntänä toimiminen koulussa olevalle vaihto-opiskelijalle tai maahanmuuttajalle
– Maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittaminen www.ykliitto.fi
– Koulun kotisivujen kääntäminen eri kielille, päivittäminen ja ylläpitäminen
– Koulun kansainvälisyystoiminnasta kertominen muille opiskelijoille eri tavoin.
– Projektityöt vieraalla kielellä tai vieraasta kulttuurista eri oppiaineiden tunneilla
– Teemapäivinä aamunavaukset koko koululle vieraalla kielellä
– Blogi vieraalla kielellä
– Osallistuminen kansainvälisten järjestöjen toimintaan
– Osallistuminen koulun ystävyyskoulutoimintaan esimerkiksi ohjelman suunnittelussa ja opastamisessa, ei välttämättä itse matkustamalla.
– Yhteydenpito kouluvierailujen yhteydessä saatuihin ystäviin vieraalla kielellä

4. KONKREETTISET TULOKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN

– opiskelijavaihtojen kautta on tarkoitus tutustua eri maiden koulutusjärjestelmiin ja opetuskäytänteisiin, lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus elää konkreettisesti oman ikäisensä nuoren arkea kohdemaassa.
– matkakertomukset ja raportit esitellään koulun kotisivuilla, ja blogeissa, jotta mahdollisimman moni muukin opiskelija saisi tietoa vaihdosta.
– erilaiset tietotekniset mahdollisuudet kansainvälisessä yhteistyössä tulevat tutuiksi osallistujille.
– opiskelijat näkevät laajan kielitaidon merkityksen ja valitsevat aiempaa enemmän ja laajemmin valinnaisten kielten kursseja.
– opiskelijat oppivat, että he voivat olla aktiivisia kansainvälisiä nuoria myös kotipaikkakunnalla, kotona ja koulussa.
– tavoitteena on myös lisätä koko kouluyhteisön yhteishenkeä, kaikkien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

4. TULOSTEN ARVIOINTI

-koululla on eri aineryhmien opettajaedustajista ja oppilaskunnan edustajista koottu kv-ryhmä, jonka palavereissa suunnitellaan ja arvioidaan kv-toimintaa
-opettajainkokouksissa ja suunnittelupäivillä keskustellaan tavoitteista, tuotoksista ja toiminnasta
-seurataan valinnaisten kielten kurssivalintoja
-kerätään palautetta oppilaskunnalta
-kerätään palautetta vanhemmilta vanhempainilloissa

5. TIEDOTTAMINEN

– lukion suunnittelupalavereissa ja opettajainkokouksissa sekä oppilaskunnan kokouksissa
– kaikki tulokset liitetään koulun kotisivuille ja paikalliselle lehdistölle kirjoitetaan artikkeleita projekteista
– opetustoimen johtoa informoidaan rehtorikokouksissa ja palavereissa
– tuloksia esitellään vanhempainilloissa
– lukion markkinoinnissa yhdeksäsluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen